Personuppgiftsbehandling

Information om personuppgiftsbehandling – körsångare

För att Föreningen Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörer och Domkyrkoförsamlingen ska kunna administrera körmedlemmar och -aktiviteter behöver vi behandla personuppgifter om körsångarna och deras anhöriga. De uppgifter som behandlas är de som körsångarna eller deras anhöriga själva angivit.

Grund för behandling av myndiga körsångares personuppgifter är avtal. Körsångaren är skyldig att tillhandahålla personuppgifter för att avtalet om medlemskap i kören ska kunna ingås. Tillhandahålls inte personuppgifterna kan avtalet inte ingås.

Grund för behandling av minderåriga körsångares personuppgifter är intresseavvägning. De berättigade intressen som ansetts väga tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandling av personuppgifter är att vi måste kunna föra medlems- och närvarolistor och kontakta körsångarna. 

Grund för behandling av körsångares anhörigas personuppgifter är intresseavvägning. De berättigade intressen som ansetts väga tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandling av personuppgifter är att vi måste kunna kontakta körsångarnas anhöriga. 

Vi kommer att behandla personuppgifterna genom att lagra dem, sammanställa dem i listor och kontakta körsångare och anhöriga om körverksamheten. Vi kommer att sammanställa en matrikel över körsångarna och minderåriga körsångares anhöriga vilken distribueras inom kören. Matrikeln kommer att innehålla namn, e-post, telefon, postadress och uppgifter om allergier. Kontakta din körledare om du inte vill att (någon av) dessa uppgifter ska delas med övriga körmedlemmar. 

Endast dirigenter, respektive grupps körmammor och föreningens IT-support har tillgång till de uppgifter som i terminsformuläret angetts under “Viktigt att veta om mig”. Såväl anställda som frivilliga i Svenska kyrkan omfattas av Svenska kyrkans regler offentlighet, tystnadsplikt och anmälningsplikt.

I konsertprogrammet till den årliga nationaldagskonserten trycks alla körsångares namn i löpande text. Kontaktuppgifter till körföreningens styrelse och till körmammorna publiceras på körernas hemsida och kan läsas av dem som loggar in på sidan med användarnamn och lösenord.

Samtliga insamlade personuppgifter och uppgifter om anhöriga kommer att sparas av oss tills körsångaren lämnar kören. Efter att körsångaren har slutat i kören behandlas endast personuppgifter som krävs för att uppfylla Svenska kyrkans bestämmelser om arkiv och gallring. Utöver detta kommer körsångarens namn att finnas kvar på närvarolistor i föreningsarkivet för Föreningen Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörer.

Körsångarens namn, adress och födelsedatum kommer att användas som underlag för körernas medlemskap i riksorganisationen Ung i Kör. Ung i Kör svarar för sin behandling av personuppgifterna.

För att säkerställa att du som körsångare/anhörig nås av information om den löpande verksamheten kommer minderåriga anhörigas, och medlemmarnas i Äldre Flickkören, Nissarna och Gustavi Ungdomskör, e-postadresser att registreras för prenumeration på aviseringar från körernas hemsida. Du kan själv när som helst avsluta prenumerationen genom att följa anvisningarna i ett aviseringsmejl.

Dina rättigheter

Behandling av personuppgifter innebär alltid vissa risker i större eller mindre grad, t.ex. för obehörigt intrång i de system i vilka uppgifterna lagras. Vi gör dock allt vi kan för att skydda dina personuppgifter genom att efterfölja interna rutiner samt regler som uppställs i lag. Vill du ha information om vilka skyddsåtgärder som vidtas av oss för att säkerställa ett högt skydd för dina personuppgifter, kan du höra av dig till oss. Information om grundläggande rättigheter enligt lag följer nedan.

Rätt att invända mot behandling

Eftersom vår behandling av minderårigas och deras anhörigas personuppgifter baseras på en intresseavvägning, har du rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, när som helst invända mot behandlingen. I så fall får vi bara fortsätta behandlingen om vi kan påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Övriga rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av dina och ditt barns personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Personuppgifter kan lämnas i Excel-format. 

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

För frågor om vår behandling av personuppgifter, hänvisas till körledare Petter Ekberg, petter.ekberg@svenskakyrkan.se