Stadgar, protokoll, policyer

Gå direkt till: GDPRÅrsmötesprotokollFöreningens stadgar


Föreningen Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörer

är körernas stödförening, som bär en stor del av ekonomin kring resor, läger, körkläder mm. Samtliga korister är medlemmar i föreningen.

Årsavgiften 600 kr betalas per familj, oavsett antal sjungande barn/ungdomar. Den ska vara betald senast 30 september. (För körsångare som börjar senare än 30 september är sista betalningsdatum 31 januari.)

Föreningens Plusgiro 30 84 11-8  och Swish 123 195 1656

används för medlemsavgifter, stödmedlemsavgifter, egenavgifter för resor och läger mm.
Medlemsavgift: skriv (en av) familjens körsångares namn + körgrupp som meddelande.
Avgifter för resor, läger mm: vilken meddelandetext som gäller står i respektive läger-/reseinformation.

Körgrupperna förkortas

så här: GU Gustavi Ungdomskör; NI Målbrottsgruppen Nissarna; ÄF Äldre Flickkören; YF Yngre Flickkören; GK Gosskören; Fasp Flickkörens aspiranter; Gasp Gosskörens aspiranter. Använd gärna gruppförkortningarna på inbetalningar.

Tillbaka upp


GDPR

Information om personuppgiftsbehandling

GDGFK ht23 Information om behandling av personuppgifter

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy GDGFK 2018

Blanketter för samtycke till personuppgiftsbehandling i ljud och bild

Tillbaka upp


Årsmötesprotokoll

Tillbaka upp


STADGAR för Föreningen Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörer, 2021-03-11

1§  NAMN

Föreningens namn är: ”Föreningen Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörer”

2§  ÄNDAMÅL

Föreningen skall främja och stödja Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörer.

3§  MEDLEMSKAP

Ordinarie medlemmar är alla barn och ungdomar som efter provsjungning antagits i någon av Göteborgs Domkyrkas goss-, flick- eller ungdomskörer. Antagning beslutas av körledaren. Vid utträde ur kören upphör medlemskapet.

Annan fysisk eller juridisk person som vill stödja föreningens verksamhet kan söka medlemskap som stödmedlem enligt de riktlinjer styrelsen meddelar och genom att erlägga den medlemsavgift styrelsen beslutar. Stödmedlem antas genom beslut av styrelsen.

4§  MEDLEMSAVGIFTER

Medlemsavgift för ordinarie medlem fastställs av årsmötet.

5§  BESLUTANDE ORGAN

Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen.

6§  ÅRSMÖTET

Årsmöte hålls varje år före oktober månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar. Beslut vid årsmöte får, utöver vad som framgår av 10§, endast fattas i ärenden som anmälts på föredragningslistan. Årsmötet är beslutsförigt då det utlysts i enlighet med 7§.

Varje ordinarie medlem som är korist har en röst vid årsmöte eller extra medlemsmöte. Korist som fyllt 16 år utövar själv sin rösträtt vid årsmöte eller extra medlemsmöte. För korister som ej fyllt 16 år utövas rösträtten av en vårdnadshavare. Omröstning sker med acklamation. Vid votering i samband med personval skall denna vara sluten. Extra medlemsmöte kan inkallas av styrelsen och/eller revisorerna då den/de finner det nödvändigt, eller om minst tre fjärdedelar av de ordinarie medlemmarna kräver det.

Under förutsättning att identiteten på medlem som utövar rösträtt kan säkerställas får styrelsen besluta att ordinarie medlem kan närvara vid årsmöte eller extra medlemsmöte genom telefoni, videokonferens eller annat medium.

7§  KALLELSE

De ordinarie medlemmarna skall kallas till årsmöte eller extra medlemsmöte minst två veckor innan mötet skall äga rum. Kallelse skall ske genom anslag på föreningens hemsida. Styrelsen kan besluta att kallelse skall ske genom brev, e-postmeddelande eller på annat vis som säkerställer att kallelsen kommer ordinarie medlemmar till del.

8§  FÖRSLAG VID ÅRSMÖTE

Förslag till ärenden och motioner från ordinarie medlemmar att behandla vid årsmöte skall lämnas skriftligt till styrelsen senast en vecka innan årsmötet. Styrelsen skall ombesörja att förslag och motioner från ordinarie medlemmar utan dröjsmål anslås på föreningens hemsida samt att de medtas på föredragningslista.

9§  ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Styrelsen skall senast på årsmötet framlägga förslag till verksamhetsberättelse, årsredovisning, verksamhetsplan och ekonomisk plan för kommande år, föredragningslista innehållande till årsmötet inkomna förslag och motioner med styrelsens förslag till beslut, valberedningens förslag till förtroendevalda och revisorernas förslag till revisionsberättelse.

10§ ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTE

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av årsmötesfunktionärer
  a. ordförande för årsmötet
  b. sekreterare för årsmötet
  c. två justeringspersoner
 2. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
 3. Upprättande av närvarolista för årsmötet
 4. Godkännande av föredragningslista för årsmötet
 5. Föredragning och behandling av
  a. verksamhetsberättelse
  b. årsredovisning
  c. revisionsberättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 7. Behandling av förslag och motioner som lämnats enligt 9§
 8. Fråga om eventuell ersättning till förtroendevalda
 9. Val av ordförande
 10. Val av kassör
 11. Tillkännagivande av ungdomsledamöter samt av församlingsrådet utsedd ledamot
 12. Val av övriga styrelseledamöter
 13. Val av två revisorer
 14. Val av två ledamöter i valberedningen
 15. Fastställande av medlemsavgifter för ordinarie medlem
 16. Fastställande av verksamhetsplan
 17. Fastställande av budget
 18. Övriga frågor

11§ VALBARHET

Valbar till förtroendeuppdrag är person som fyllt 16 år. För uppdrag som medför rätt till firmateckning krävs att personen fyllt 18 år. Styrelseledamöter är inte valbara till valberedning eller som revisorer.

12§ STYRELSEN

Styrelsen består av ordförande, kassör, två ungdomsledamöter, av församlingsrådet utsedd ledamot, körledare samt tre till fem ytterligare ledamöter.

Ungdomsledamöter och av församlingsrådet utsedd ledamot utses i särskild ordning av den äldsta körgruppen genom majoritetsval inom sagda körgrupp, respektive av församlingsrådet, för en period från föreningens årsmöte intill dess årsmöte hållits påföljande räkenskapsår. Ungdomsledamöter och av församlingsrådet utsedd ledamot skall tillkännages i samband med årsmöte.

Övriga ledamöter väljs av årsmötet för en period intill dess årsmöte hållits under det andra räkenskapsåret efter det ledamoten valdes. Körledarens plats bekläds av den pastoratet utsett att ha huvudansvaret för goss- flick- och ungdomskörernas verksamhet.

Om styrelseledamot avgår ur styrelsen kan ett extra medlemsmöte utse en ledamot för den period som återstår av den avgående styrelsemedlemmens mandatperiod.

Styrelsen fördelar inom sig uppgifter som vice ordförande, sekreterare och övriga arbetsuppgifter.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats senast sju dagar i förväg och minst hälften av ledamöterna är närvarande. Ledamot har rätt att närvara vid styrelsens möten genom telefon eller annat medium som ordföranden bestämmer. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.

13§ FIRMATECKNARE

Kassören, ordföranden och körledaren tecknar var för sig firman. Dessa personer måste vara minst 18 år.

14§  VALBEREDNING

Årsmötet utser en valberedning bestående av lägst två personer för tid intill dess nästa årsmöte hållits.

15§  REVISORER

Årsmötet utser två revisorer för tid intill dess nästa årsmöte hållits.

16§  RÄKENSKAPER OCH REVISION

Föreningens räkenskapsår löper från den 1 augusti till den 31 juli. Styrelsen skall före den 30 augusti till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt för revisionen nödvändiga handlingar.

17§  STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kan ske om ordinarie årsmöte och ett därpå följande extra medlemsmöte beslutar därom med minst två tredjedelars majoritet av de närvarande.

18§  UPPLÖSNING

Upplösning av föreningen kan ske om ordinarie årsmöte och ett därpå följande extra medlems- eller årsmöte beslutar därom med minst fyra femtedelars majoritet av de närvarande.

19§  KVARVARANDE TILLGÅNGAR

Vid upplösning av föreningen skall föreningens samtliga tillgångar överföras till Domkyrkoförsamlingen i Göteborg. Antagna vid ordinarie årsmöte den 25 februari 2021 samt extra medlemsmöte den 11 mars 2021

Tillbaka upp